Algemene voorwaarden JAN Lifestyle Coach

Artikel 1 DEFINITIES

1.1. JAN Lifestyle Coach: JAN Lifestyle Coach betreft een eenmanszaak en richt zich op het geven van (sport) training, voedingsadvies en coaching ter bevordering van een fitter en gezonder leven. JAN Lifestyle Coach is gevestigd aan de Lindenlaan 51, 6584 AC in Molenhoek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76331687.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon met wie JAN Lifestyle Coach een of meerdere overeenkomsten heeft gesloten.
1.3. De opdracht: de diensten die door JAN Lifestyle Coach geleverd zullen worden naar aanleiding van een door de opdrachtgever aan JAN Lifestyle Coach afgegeven (individuele) opdracht.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle gesloten overeenkomsten tussen JAN Lifestyle Coach en de opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht schriftelijk anders overeengekomen.
2.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepaling wordt in voorkomend geval vervangen door een door JAN Lifestyle Coach vast te stellen bepaling, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.
2.3. De toepasselijkheid van de inkoop – of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn door JAN Lifestyle Coach nimmer geaccepteerd.

Artikel 3 OPDRACHT

3.1. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door JAN Lifestyle Coach is aanvaard.
3.2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen de opdrachtgever en JAN Lifestyle Coach over de aan te bieden en te verlenen diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd na een intakegesprek met de opdrachtgever door JAN Lifestyle Coach, tenzij anders is overeengekomen.
3.3. In het geval tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van een opdracht het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen (JAN Lifestyle Coach en opdrachtgever) tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
3.4. JAN Lifestyle Coach en opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
3.5. Alle aanbiedingen en offertes van JAN Lifestyle Coach zijn herroepelijk en worden
vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Kennelijke fouten of
verschrijvingen in de aanbieding binden JAN Lifestyle Coach niet.

Artikel 4 BETALING

4.1. De betaling geschiedt na ontvangst van de factuur en dient te geschieden binnen 14 dagen
na factuurdatum, op een door JAN Lifestyle Coach aan te geven wijze. De facturatie geschiedt
telkens per maand vooraf, tenzij anders overeengekomen. JAN Lifestyle Coach is gerechtigd
facturen digitaal te verzenden.
4.2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de geldende
wettelijke rente verschuldigd.
4.3. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van JAN Lifestyle Coach of de
betreffende daarmee gelieerde gestelde bank-of girorekening dan wel betaling via het mobiele
pinapparaat tegen een behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
4.4. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke JAN Lifestyle Coach maakt ter verkrijging van
voldoening, zowel in als buiten rechte, komen van het moment dat opdrachtgever in verzuim
verkeerd, voor rekening van de opdrachtgever.
4.5. JAN Lifestyle Coach is gerechtigd om haar diensten op te schorten indien betaling van de
openstaande declaraties gedeeltelijk of in zijn geheel niet zijn voldaan.

Artikel 5 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

5.1. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, gegevens en bescheiden, welke JAN Lifestyle
Coach overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uit kunnen voeren van de
verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te
stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
JAN Lifestyle Coach ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
5.2. De opdrachtgever is verplicht geestelijke en/of lichamelijke beperkingen bij het aangaan van
de opdracht te melden.
5.3. De opdrachtgever is verplicht geestelijke en/of lichamelijke beperkingen respectievelijk
blessures, operaties, of andere vormen van pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor,
tijdens, of na een afspraak/training te melden, evenals veranderingen in zijn psychische- en of
lichamelijke conditie gedurende de opdracht.

Artikel 6 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

6.1. Op JAN Lifestyle Coach rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de opdracht, zo
goed mogelijk begeleiden van de opdrachtgever gedurende de opdracht. JAN Lifestyle Coach
voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar haar beste inzicht,
deskundigheid en vermogen, overeenkomstig de opdracht. Het betreft hier een
inspanningsverplichting, hetgeen wil zeggen dat JAN Lifestyle Coach niet instaat voor het
bereiken van enig beoogd resultaat.
6.2. In verband met de gezondheid en hygiëne dient de opdrachtgever in de sportzaal van JAN
Lifestyle Coach schone sportschoenen te dragen, schone kleding te dragen, een handdoek mee te
nemen en een gevulde fles water bij zich te hebben.
6.3. JAN Lifestyle Coach behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren en/of
opdrachten met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer opdrachtgever herhaaldelijk niet
volgens afspraak verschijnt, facturen van JAN Lifestyle Coach niet voldoet binnen de gestelde
termijn of na herhaaldelijk annuleren de contracttermijn overschrijdt, zonder gehouden te zijn
tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist.
(Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in een dergelijk geval nimmer plaats.

Artikel 7 ANNULERING

7.1. Opdrachtgever erkent dat JAN Lifestyle Coach voor training tijd vrij moet houden in de
agenda en dat annuleringen daarom minimaal 48 uur van tevoren schriftelijk of telefonisch
moeten worden gemeld aan JAN Lifestyle Coach.
7.2. Indien de annulering korter dan 24 uur plaats vindt worden de kosten voor de training
onverminderd in rekening gebracht.
7.3. Opdrachtgever begrijpt dat de trainingen exact op het geplande tijdstip en plaats zullen
beginnen en eindigen en erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande training geen
reden zullen zijn om de duur van de training uit te breiden buiten de resterende duur van de
geplande tijd.
7.4. Opdrachtgever erkent dat de training zal worden geannuleerd indien opdrachtgever meer
dan 15 minuten te laat is. Deze training zal onverkort in rekening worden gebracht.
Opdrachtgever erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan
wijzigen naar een andere status dan een volledige training. Opdrachtgever begrijpt dat er geen
halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.
7.5. Indien sprake is van een blessure, dan wel van een operatie, waardoor een afspraak geen
doorgang kan vinden, bestaat de mogelijkheid om de opdracht tijdelijk op te schorten, mits dit
tijdig en uiterlijk 24 uren voor de eerstvolgend ingeplande sessie wordt aangegeven bij JAN
Lifestyle Coach. Hierbij dient te worden opgemerkt dat sprake moet zijn van een ernstige
geestelijke en/of lichamelijke beperkingen respectievelijk blessures, zoals: botbreuken,
spierscheuringen en dergelijke op grond waarvan de opdrachtgever niet in staat is om enige
fysieke activiteit te verrichten. Bij opschorting van de opdracht wordt de opdracht verlengd en
zullen de financiële verplichtingen worden opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting
met een maximum van zes maanden.
7.7. JAN Lifestyle Coach heeft het recht om overeengekomen werkzaamheden op te schorten of
te beëindigen wanneer zij door omstandigheden, die buiten haar invloedsfeer liggen of waaraan
zij bij aanvang van de werkzaamheden niet op de hoogte was of kon zijn, al dan niet tijdelijk
gehinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is of wordt,
kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van
partijen heeft in voornoemde gevallen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding
geleden schade.

Artikel 8 PRIJZEN

8.1. Opdrachtgever is aan JAN Lifestyle Coach honorarium verschuldigd dat ofwel wordt
berekend op basis van een prijs per training of op basis van de door JAN Lifestyle Coach
aangeboden pakketten.
8.2. Voor een overzicht van het door JAN Lifestyle Coach gehanteerde honorarium/ tarieven
wordt verwezen naar de meest recente versie van de ‘pakketten- en prijzenlijst’. Deze kan te
allen tijde worden opgevraagd bij JAN Lifestyle Coach.
8.3. JAN Lifestyle Coach is gerechtigd haar prijzen jaarlijks per 1 januari aan te passen
overeenkomstig het prijsindexcijfer van het Bureau voor de Statistiek voor commerciële
dienstverlening.
8.4. Het honorarium dat in de door JAN Lifestyle gehanteerde ‘pakketten- en prijzenlijst’ vermeld
staat, is inclusief BTW en andere wettelijke heffingen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Voor elke door JAN Lifestyle Coach aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een
inspanningsverplichting. JAN Lifestyle Coach kan nimmer aansprakelijk worden gesteld en
derhalve ook niet voor niet behaalde resultaten. Deelname aan de in het kader van de opdracht
door JAN Lifestyle Coach aangeboden diensten geschiedt geheel op eigen risico.
9.2. JAN Lifestyle Coach is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke
eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan of in verband met de door JAN Lifestyle Coach
verleende diensten.
9.3. JAN Lifestyle Coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte
voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door opdrachtgever van de door JAN
Lifestyle Coach verstrekte diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van
JAN Lifestyle Coach.
9.4. Voor schade veroorzaakt door derden is JAN Lifestyle Coach nimmer aansprakelijk.

Artikel 10 PRIVACY

JAN Lifestyle Coach verwerkt de persoonsgegevens van de opdrachtgever binnen de kaders van
de toepasselijke wet – en regelgeving en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, op een wijze
zoals omschreven in het privacy statement op de website www.janlifestylecoach.nl.

Artikel 11 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

11.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JAN Lifestyle Coach partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij
aldaar woonplaats heeft.
11.2. De bevoegde rechter te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Open chat
Waarmee kan ik je helpen?
Hallo! Waarmee kan ik je helpen?